Podmienky prijatia do DD a DSS Krupina

side_bottom

side_bottom
Dátum pridania: 17.05.2013        Počet zobrazení: 3183          tlačiť článok  

Podmienky prijatia do DD a DSS Krupina

       Postup pri vybavovaní žiadosti o umiestnenie v ZSS 

            Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupine poskytuje pre občanov formou celoročného pobytu dva druhy služieb:

 Zariadenie pre seniorov (ZpS) - je pre fyzickú osobu, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a podľa prílohy 3) zákona č. 448/2008 Z.z. v platnom znení má vydaný posudok odkázanosti na stupeň č. 4, 5 alebo 6

Domov sociálnych služieb (DSS) je pre plnoletú fyzickú osobu, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti podľa príloha 3) zákona č. 448/2008 Z.z. v platnom znení  je  5 alebo 6.

      Pre obidva druhy služieb je potrebné predložiť právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu s určením stupňa v posudku odkázanosti.

Pre službu ZpS (občania so starobným dôchodkom) posudok odkázanosti vydaný mestským alebo obecným úradom v mieste trvalého bydliska - stupeň č. 4, 5 alebo 6. Pre jeho vybavenie je potrebné požiadať na mestskom alebo obecnom úrade v mieste trvalého bydliska o jeho vydanie.

Pre službu DSS (dospelí občania s postihnutím a duševnými poruchami do poberania starobného dôchodku)  posudok odkázanosti vydaný Banskobystrickým samosprávnym krajom - stupeň č. 5 alebo 6. Pre jeho vydanie je potrebné:

·                     vyplniť žiadosť o vydanie posudku  odkázanosti na sociálnu službu

·                     priložiť požadované doklady (vypísané ako príloha k žiadosti)

·                     zaslať na Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja 

Po sociálnom šetrení, (na požiadanie ODDSSZ BBSK môžu zamestnanci DD a DSS Krupina vykonať sociálne šetrenie v domácnosti žiadateľa), po doručení rozhodnutia žiadateľovi a vyznačení jeho právoplatnosti je potrebné

·                     vyplniť tlačivo Žiadosť o zabezpečenie poskytovania  sociálnej služby s uvedením konkrétnych zariadení, maximálne do 3 (napr. DD a DSS Krupina)

·                     priložiť právoplatné rozhodnutie  o stupni odkázanosti a posudok odkázanosti (kópiu)

·                     priložiť aktuálne  rozhodnutie o výške dôchodku a rozhodnutie o výške dôchodku z predchádzajúceho roka

·                     rozhodnutie súdu o určení opatrovníka (ak je žiadateľ pozbavený spôsobilosti na právne úkony)

Takto skompletizovanú žiadosť je potrebné doručiť na Banskobystrický samosprávny kraj, oddelenie sociálnych služieb a zdravotníctva (osobne, poštou, e-mailom). Kompletná žiadosť bude zaradená do poradovníka žiadateľov o poskytnutie sociálnej služby.

 

       Poradovník žiadateľov o poskytnutie sociálnej služby

 

Poradovník čakateľov je dokument prvotnej evidencie, ktorý vedie Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja, osobitne pre každé zariadenie SS, teda aj DD a DSS Krupina. Poradovník sa vedie zvlášť za službu Zariadenie pre seniorov a zvlášť za domov sociálnych služieb.

Zaraďovanie do poradovníka, oslovenie žiadateľa, predvolávanie k nástupu, ako i vyraďovanie z poradovníka je v kompetencii BBSK odd. sociálnych služieb a zdravotníctva a upravuje ho Smernica č. 001/2016/ODDSSZ BBSK o postupe prijímania a predvolávania občanov do zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti BBSK zo dňa 1. 3. 2016 v platnom znení.

Po postúpení žiadosti na 1. miesto v poradovníku, ak sa nezmení sociálna situácia žiadateľa, a po uvoľnení miesta v konkrétnom, žiadateľom určenom zariadení, vyzve príslušný zamestnanec BBSK  žiadateľa k nástupu do zariadenia sociálnych služieb, ktoré si určil.

Poradovníky sú zverejnené na internetovej stránke BBSK a DD a DSS Krupina.

 

 

      Prijatie  žiadateľa o poskytnutie sociálnej služby do DD a DSS

Po oznámení BBSK žiadateľovi o možnom nástupe do zariadenia  je potrebné  tf alebo osobne kontaktovať  zariadenie sociálnych služieb, kde má byť žiadateľ umiestnený a dohodnúť podrobnosti umiestnenia so sociálnym pracovníkom (tf. 045 5511532)

Pri prijatí  do DD a DSS Krupina je nevyhnutné  priniesť:

  • zdravotný záznam
  • lieky
  • občiansky preukaz
  • preukaz poistenca
  • osobné ošatenie označené priezviskom
  • finančné prostriedky za zaplatenie prvej  úhrady za poskytované sociálne služby
  • preukaz ZŤP ak je jeho vlastníkom
  • rozhodnutie sociálnej poisťovne o určení osobitného príjemcu dôchodku - ak je vydané
  • potvrdenie o bezinfekčnosti, ktoré nesmie byť staršie ako 3 dni pred nástupom do ZSS

 

Po nástupe do zariadenia je vítaná spolupráca rodinných príslušníkov so zamestnancami DD a DSS.

 


Súvisiace odkazy: Poskytované služby, Úvodná strana, Úhrady za služby, Voľnočasové aktivity, Akcie a podujatia,

side_bottom

side_bottom

side_bottom

Meniny na web