Projekty predchádzajúcich období

side_bottom

side_bottom
Dátum pridania: 20.10.2016        Počet zobrazení: 1636          tlačiť článok  

Projekty predchádzajúcich období

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb v Krupine, považuje za dôležitú súčasť riadenia organizácie, získavanie mimorozpočtových prostriedkov formou dotácií.

Možnosti pre verejného poskytovateľa sociálnych služieb, oproti neverejnému poskytovateľovi sú dosť obmedzené. Snažíme sa však využíť všetky dostupné výzvy, ktoré sú zverejnené na  webových stránkach, kde môžeme byť zaradení ako žiadatelia. Svedčí o tom počet žiadostí, ktoré každoročne vypracujeme.

Neustále využívame možnosť zamestnávania uchádzačov o zamestnanie cez projekty ÚPSVaR z ESF, alebo štátneho rozpočtu  SR, podľa §§ 10 a 12 zákona č. 417/Z.z v platnom znení o pomoci v hmotnej núdzi a §§ 50 j), 52a) 54 zákona 5/2004 Z.z. v platnom znení o službách zamestnanosti. UoZ u nás získajú, alebo si znovu osvoja pracovné návyky, nové skúsenosti. Všetkých však najprv musíme naučiť, ako vykonávať potrebné pracovné činnosti. Mnohí z nich sa na základe týchto skúseností uplatnia na trhu práce, alebo v našom zariadení.

My získavame ruky, ktoré pomáhajú bez nároku na mzdu.

Každoročne podávame žiadosti o dotácie na zlepšenie prevádzkových priestorov a skvalitnenie poskytovaných služieb na rôzne inštitúcie a oranizácie - Ministerstvo PSVaR, Ministerstvo financií, Ministerstvo životného prostredia - Envirofond, Nadácia Orange, Nadácia SPP,Nadácia DEXIA, Nadácia Raaiffeisen BANK, Nadácia JaT.

Z MPSVaR sme za posledných trinásť rokov  mali schválené 3 projekty - auto, schodisková plošina a schodisková sedačka.

Opakovane podávame žiadosti zamerané na rozvoj individuálnych schopností klientov do Nádácie Orange - Zelená pre seniorov, Nadácia SPP, kde nám za posledné roky schválili 4 projekty.

Medzi projekty, ktoré dlhodobo slúžia našim klientom a zlepšujú prevádzku nášho zariadenia patria:

- osobné motorové vozidlo

- vybudovanie šikmej schodiskovej plošiny

- pec na vypaľovanie hliny

- šijací stroj

- hojdačka

- bylinková pyramída

 

"Kto nepýta, nedostane ..."

My pýtame stále, ale dostávame málokedy. Ale aj tak sme vďační tým, kto nám dá a pomôže. Lebo služba, ktorú poskytujeme starým a postihnutým ľuďom, ktorí sú na našu pomc odkázaní, je o pomoci.


Súvisiace odkazy: Nadácia SPP v roku 2016,

side_bottom

side_bottom

side_bottom

Meniny na web