História

side_bottom

side_bottom
Dátum pridania: 18.04.2012        Počet zobrazení: 3562          tlačiť článok  

História

Krupina ako druhé mesto po Trnave je najstarším mestom na Slovensku. Mestské práva dostalo už v roku 1238. Na  základe bohatých archeologických nálezísk môžeme predpokladať, že okolie Krupiny bolo osídlené už v mladšej dobe kamennej /2400 - 1900/. Svedčia o tom nálezy medených sekier,  dlátok a ozdobné predmety zo staršej doby bronzovej, zvyšky kultúry popolnicových polí, keramika a žiarové hroby z obdobia lužickej kultúry...

Napriek bohatej histórií mesta sa zachovalo len minimálne množstvo historicky cenných dokumentov. Príčinu tohto stavu možno vidieť v častých živelných pohromách - požiaroch, ktoré niekoľkokrát v histórii mesto takmer úplne zničili, podobne ako opakované vojenské intervencie najmä počas tureckých  a tatárskych vpádov.

Za prvú zmienku o sociálnej starostlivosti v meste Krupina možno považovať fake watch obdobie 12. storočia. Na kopci nad mestom s názvom Na Petre bol vybudovaný kostol sv. Petra. Nakoľko tento bol obývaný mníchmi, ktorých filozofia bola „miluj blížneho svojho ako seba samého“, možno usudzovať, že tu išlo o nepriamu formu pomoci chudobným v tom najzákladnejšom zmysle slova - poskytnutie stravy a oblečenia pre chudákov. Jednalo sa o filantropickú činnosť mníchov, ktorá sa dá podložiť len nepriamymi metódami.

Ďalšia zmienka o forme sociálnej starostlivosti v meste je z roku 1695. V tomto období bola zriadená funkcia poručníka sirôt alebo sirotského otca. Kontrolovaný bol mestskou radou a  bez jej zvolenia nemohol robiť žiadne výdaje. "Mal dbať, aby dlžníci včas platili patričné úroky z patek philippe replica uk vypožičaných sirotských peňazí, o čom im mal dávať potvrdenku. Zo sirotských peňazí nesmel nič použiť na  svoj prospech."(Zrebený, s.93).

Okrem starostlivosti o siroty sa v tomto období stretávame aj s určitou formou pomoci chorým obyvateľom, za účelom  čoho bola zriadená funkcia mestského lekára (fyzicus), ktorý mal pomôcť každému bez rozdielu, pripravovať lieky a predávať ich za primerané ceny, bol kontrolovaný mestskou radou.

Najstaršia zmienka o náznaku istej formy sociálneho zariadenia v Krupine sa nachádza z konca 13. a začiatku 14. storočia. Pravdepodobne pri mestských hradbách, ktoré chránili a obklopovali mesto, bol z  vonkajšej strany zriadený mestský špitál (xenodóchium).

Aj tieto zariadenia budovala cirkev riadiaca sa pomocou blížnemu svojmu. Tá tu poskytovala nielen stravu a ošatenie pre najbiednejších, ale aj duchovnú pomoc v strastiach. Za týmto účelom sa v stredoveku pri špitáloch stavali aj malé kostolíky, v tomto prípade Kostolík sv. Alžbety. Tento spolu so špitálom zanikol niekedy v polovici 16. storočia pravdepodobne v dôsledku invázie Turkov.

Z roku 1787 cheap cartier watches pochádzajú ďalšie informácie o konkrétnom sociálnom zariadení v meste, ktorým bol Mestský chudobinec, založený v uvedenom roku. Z historických prameňov vyplýva, že v tomto období sa na území mesta mohol zdržovať len ten, kto bol jeho obyvateľom, preto je pravdepodobné, že v chudobinci boli  umiestňovaní len domáci obyvatelia. Až koniec 19. a začiatok 20. storočia umožňuje bližšie nazrieť do vývoja zariadení so sociálnym charakterom.

V meste Krupina pôsobilo niekoľko rádov sestier, z ktorých najznámejší sa zdá byť Rád sestier Dcér Božej lásky, ktorý bol založený na princípoch kresťanskej lásky a pôsobil na prelome 19. a 20. storočia. Rád sídlil v bývalom Piaristickom kláštore. Podľa Sliačana sa v roku 1944 sestry starali celkovo o 8 cartier replica uk starcov. Zaoberali sa aj pomocou mladým matkám a zriadili detskú opatrovňu pre deti od 3 do 6 rokov. V období Slovenského štátu v rokoch 1935 až 1945 vykonával sociálnu činnosť Starobinec pod Korunou, ktorý sídlil v dome nazývanom Pod korunou. Nakoľko jeho činnosť bola veľmi krátka, o zariadení nie sú žiadne podrobnejšie informácie.

V päťdesiatych rokoch china replica watches dvadsiateho storočia bol zriadený štátny Domov dôchodcov na Partizánskej ulici (ďalej len DD), ktorý 22. júna 1966 prešiel pod správu Okresného ústavu sociálnych  služieb vo Zvolene. V rokoch 1983 – 1986 bola budova DD rekonštruovaná a rozšírená o budovu bývalej pošty. Upravili sa ubytovacie a prevádzkové priestory, zvýšila sa kapacita zariadenia. Napriek rekonštrukcii budova je členitá, nie je bezbariérovo sprístupnená –  komplexnej rekonštrukcii bráni to, že je pamiatkovo chránená, kde musí byť zachovaná štruktúra objektu. 1. 1. 1992 boli  okresné ústavy zrušené, Domov dôchodcov v Krupine nadobudol právnu subjektivitu a jeho zriaďovateľom zostáva Okresný národný výbor vo Zvolene. V zmysle zákona č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých krívd v znení neskorších zmien a doplnkov, požiadal Evanjelický cirkevný zbor a.v. v Krupine o vrátenie ½ budovy Domova dôchodcov v Krupine (bývalá pošta). Budova bola vrátená, uzatvorila sa zmluva o nájme a prenájme na tieto priestory a DD doteraz platí evanjelickej cirkvi nájomné v zmysle platnej legislatívy.

V súvislosti so spoločenskými zmenami prechádza delimitáciou od 1. 7. 1996 do zriaďovateľskej pôsobnosti  Krajského úradu v Banskej Bystrici a od 1. 12. 2001 rozširuje svoje služby o domov sociálnych služieb pre dospelých s mentálnym postihnutím. V súlade so zákonom Národnej rady SR č.  416/2001 Z.z. o prechode niektorých  pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky, sa od 1. 7. 2002 stáva zriaďovateľom Domova dôchodcov a domova sociálnych služieb v Krupine Banskobystrický samosprávny kraj.


Súvisiace odkazy: Register zmlúv, Ekonomicky oprávnené náklady, Kontakt, Platná legislatíva, Fotogaléria, Financovanie a sponzoring, O nás, Spravodajstvo, Dobrovoľníctvo, Jedálny lístok, Interné predpisy, Verejné obstarávanie, Poradovník čakateľov, Projektová činnosť, Tlačivá na stiahnutie, Ochrana osobných údajov, Poradovníky,

side_bottom

side_bottom

side_bottom

Meniny na web