Poskytované služby

side_bottom

side_bottom
Dátum pridania: 18.04.2012        Počet zobrazení: 2878          tlačiť článok  

Poskytované služby

V zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, v platnom znení je DD a DSS Krupina druhom sociálnej služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, breitling replicaktorým je poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre fyzické osoby, odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby a pre china replica watches fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek.

Sociálne služby sa poskytujú formou celoročnej pobytovej služby pre druhy zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb.

Zariadenie pre seniorov - je pre fyzickú osobu, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej cheap omega fyzickej osoby a podľa prílohy 3) zákona č. 448/2008 Z.z. má vydaný posudok odkázanosti na stupeň č. 4, 5 alebo 6

Domov sociálnych služieb je pre plnoletú fyzickú osobu, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti podľa príloha 3) zákona č. 448/2008 Z.z. je  5 alebo 6.

Okrem odborných činností - základné sociálne poradenstvo, pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, pracovná terapia, obslužných činností, ktorými sú ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, vytvárame i podmienky pre vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny, na úschovu cenných vecí či záujmovú činnosť.

Služby sú klientom poskytované na základe Zmluvy poskytovaní sociálnej služby uzatvorenej medzi poberateľom sociálnych patek philippe replica služieb a DD a DSS Krupina. Platby za tieto služby sú určené v zmysle VZN č. 20/2012 Banskobystrického samosprávneho kraja, 

Základné sociálne poradenstvo je poskytované riaditeľkou zariadenia, vedúcou sociálno-zdravotného úseku, prípadne sociálnymi pracovníčkami nielen klientom zariadenia ale i občanom mimo zariadenia.

Ošetrovateľská starostlivosť – ide o starostlivosť o každého poberateľa patek philippe replica sociálnych služieb v zariadení – poskytovanie zdravotnej starostlivosti v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti. V rámci zdravotnej starostlivosti, jedenkrát replica watches týždenne vykonáva návštevnú službu zmluvný lekár zariadenia. Odborné lekárske vyšetrenia zabezpečuje hlavná sestra zariadenia priamo v príslušných ambulanciách, alebo návštevou odborníka pri lôžku.

 

  

Ubytovanie – je zabezpečeé v dvoj-, troj-, štvor- a päťposteľových izbách. Súčasťou každého miesta je posteľ s vybavením, dvojdverová skriňa, nočný stolík, stolička pri stole, prípadne vlastný elektrospotrebič (varnú kanvicu, holiaci strojček). Každý klient si môže do zariadenia priniesť veci, ktoré mu pripomínajú vlastné prostredie (obraz, prestieranie, malý vankúšik, náboženské relikvie a pod.) Bariérovosť v zariadení je čiastočne odstránená vybudovaním schodiskovej plošiny, ktorá je v prevádzke od decembra 2007.

  

Stravovanie – je poskytované v zmysle platných predpisov pre obyvateľov v rozsahu raňajky s desiatou, obed, olovrant a večera pri racionálnej strave a pri diabetickej zvýšená stravná jednotka o druhú večeru. Pre mobilných poberateľov sociálnych služieb je podávaná v jedálni DD a DSS, pre imobilných na izbe.

 

 

Kultúrna činnosť – zabezpečujeme kultúrne vyžitie poberateľov sociálnych služieb účasťou na rôznych vystúpeniach v meste, spoluprácou s DD a DSS v Hriňovej, Zvolene a Teranoch – pravidelné posedenia a tanečné zábavy, tradíciou sú už vystúpenia detí z Domčeka - CVČ v Krupine, zo Špeciálnej ZŠ, zo Základných a materských škôl v Krupine a Bzovíku pri príležitosti Dňa matiek, replica omega watches uk Mesiaca úcty k starším, Vianoc, Veľkej noci, a pod. Podobne sú to i návštevy a spoločné cirkevné pobožnosti a aktivity s členmi katolíckej i evanjelickej cirkvi a ekumenické stretnutia. Izby  sú vybavené TV prijímačmi, v spoločenských miestnostiach je možnosť posedení a spoločenských hier.

 

Záujmová činnosť – naši obyvatelia majú možnosť rozvíjať svoje záujmy, hlavne ručné práce, ktoré sú nenáročné na priestor – vyšívanie, háčkovanie, šitie, varenie v kuchynke, pečenie medovníkov, opekancov, pestovanie kvetov.V roku 2011 sme postavili altánok, ktorý je počas priaznivého počasia využívaný  denne na pracovnú terapiu, záujmovú činnosť ale aj spoločenské posedenie pri rôznych príležitostiach.

  

Pracovná terapia (ergoterapia) – je odborná činnosť na osvojenie pracovných návykov a zručností fyzickej osoby pri vykonávaní pracovných aktivít pod odborným vedením na účel obnovy, udržania alebo rozvoja jej fyzických schopností, mentálnych schopností a pracovných schopností a jej začlenenia do spoločnosti. Je uplatňovaná hlavne u poberateľov sociálnych cheap replica watches služieb DSS. Pod vedením pracovného terapeuta vykonávajú poberatelia sociálnych služieb vo vlastnej dielni aktivity, ktoré umožňujú:

  • udržanie a rozvoj jemnej a hrubej motoriky – maľovanie mandaly, písanie, zhotovovanie rôznych interiérových ozdôb podľa ročných období a rôznych sviatkov z prútia, starých handier, papiera, venčeky, vajíčka a pod.
  • precvičovanie pamäte – básničky, piesne, násobilka, počítanie peňazí a pod.
  • udržanie a osvojenie si pracovných návykov - pripravujeme priestory pre tkanie na krosnách, pletenie košíkov, realizované sú práce spojené so samoobsluhovaním – odpratávanie použitého riadu z jedálne obyvateľov, príprava breitling navitimer fake zeleniny pre kuchyňu, práca v kvetinovejcopy breitling   záhradke.

 
Súvisiace odkazy: Úvodná strana, Podmienky prijatia, Úhrady za služby, Voľnočasové aktivity, Akcie a podujatia,

side_bottom

side_bottom

side_bottom

Meniny na web