Dobrovoľníctvo 2010

21-P1040210web

Návrh na udelenie ocenenia dobrovoľníckej práce 2010

SRDCE NA DLANI v meste Banská Bystrica


Navrhovateľ (meno a kontakt):

Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Krupina

Partizánska 24/2 963 01 Krupina Kontaktná osoba: Mgr. Anna Korčoková, riaditeľka DD a DSS Tel.č.: 045/ 55 19 125, 55 11 532


Dobrovoľník/dobrovoľníčka (meno a kontakt):

Základná škola J. C. Hronského ul. Školská 10 963 01 Krupina Kontaktná osoba: Mgr. Marián Hecl, riaditeľ školy Tel.č.: 045/55 19 098, 55


Popis dobrovoľníckej práce (vrátane časového hľadiska a náročnosti aktivity):

    Žiaci základnej školy J. C. Hronského v Krupine sa už viac rokov podieľajú na skvalitňovaní života klientov v DD a DSS Krupina. Deje sa to prostredníctvom pravidelných formálnych (MDŽ, Deň matiek, Lucia, Vianoce, Veľká Noc) s vopred pripraveným programom, ale i neformálnych návštev, keď deti prídu klientov zariadenia „len“ pozrieť, porozprávať sa, oznámiť im novinky zo školy a z mesta.

    V tomto roku sa žiaci okrem iných aktivít dňa 10. septembra 2010 zúčastnili aj Dňa dobrovoľníctva 2010, kde pomáhali pri skultúrňovaní prostredia v zariadení a jeho okolí, zúčastnili sa individuálnych stretnutí, podieľali sa na aktivitách v tvorivých dielňach, pri spoločenských hrách a ručných prácach, čítaní príbehov a rozprávok.

    V mesiaci október sa v našom zariadení uskutočnilo Stretnutie generácií – prednáška „Plavby pána Vargu“. V rámci netradičnej hodiny zemepisu im bývalý námorník pán Milan Varga porozprával o tom, čo prežil za 30 rokov na všetkých svetových moriach a oceánoch, ale aj na rieke Mississipi. Auditórium tvorili žiaci 9. ročníka, pani učiteľka, riaditeľ školy i zvedaví klienti zariadenia. Zaujímavé rozprávanie doplnil pán Varga fotografiami a videozáznamom.

    V mesiaci november pán Varga, vďaka veľkému záujmu, svoju prednášku pre žiakov iných ročníkov ešte 2x zopakoval v priestoroch základnej školy.


Význam pre spoločnosť a dopad na prijímateľa/cieľovú skupinu:

    Už dávno skončilo ideálne obdobie, kedy ľudia svoj život dožívali vo viacgeneračných rodinách a v permanentnom zapojení do každodenného diania nepociťovali nepotrebnosť a akési odloženie – sociálne vylúčenie. Súčasný spoločenský systém, potreba uplatňovania sa na trhu práce vytvárajú na rodinný život tlak a vyňatie starších ľudí z rodín a ich umiestňovanie do zariadení sociálnych služieb stáva nutnosťou. Tu nastáva priestor pre nový spoločenský fenomén – dobrovoľníctvo a rôzne formy charitatívnych aktivít, ktoré prispievajú k humanizácii starostlivosti o ľudí vo vyššom veku, resp. o ľudí hendikepovaných.

     Staroba nie je choroba, preto sa zapájanie staršej generácie do rôznych spoločenských, pracovných, náboženských ale napríklad aj športových aktivít v spolupráci s rôznymi dobrovoľníckymi skupinami aj v našom zariadení stáva „programom dňa“.

Dátum:26.11.2010 Podpis navrhovateľa: Mgr. Anna Korčoková