Postup pri vybavovaní žiadosti

         

            Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb (DD a DSS) Krupine poskytuje pre občanov formou celoročného pobytu dva druhy služieb:

 Zariadenie pre seniorov (ZpS) - je pre fyzickú osobu, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a podľa prílohy 3) zákona č. 448/2008 Z.z. v platnom znení má vydaný posudok odkázanosti na stupeň č. 4, 5 alebo 6

Domov sociálnych služieb (DSS) je pre plnoletú fyzickú osobu, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti podľa príloha 3) zákona č. 448/2008 Z.z. v platnom znení  je  5 alebo 6.

      Pre obidva druhy služieb je potrebné predložiť právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu s určením stupňa v posudku odkázanosti.

Pre službu ZpS (občania so starobným dôchodkom) posudok odkázanosti vydaný mestským alebo obecným úradom v mieste trvalého bydliska - stupeň č. 4, 5 alebo 6. Pre jeho vybavenie je potrebné požiadať na mestskom alebo obecnom úrade v mieste trvalého bydliska o jeho vydanie.

Pre službu DSS (dospelí občania s postihnutím a duševnými poruchami do poberania starobného dôchodku)  posudok odkázanosti vydaný Banskobystrickým samosprávnym krajom (BBSK) - stupeň č. 5 alebo 6.

Pre jeho vydanie je potrebné:

 

 •  vyplniť žiadosť o vydanie posudku  odkázanosti na sociálnu službu
 •  priložiť požadované doklady (vypísané ako príloha k žiadosti)
 • zaslať na Úrad Banskobystrického samosprávneho kraja 

 

Po sociálnom šetrení, ktoré vykoná zamestnanec BBSK, (na požiadanie odboru sociálnych služieb a zdravotníctva BBSK môžu zamestnanci DD a DSS Krupina vykonať sociálne šetrenie v domácnosti žiadateľa), následne BBSK vydá rozhodnutie o stupni odkázanosti a posudok odkázanosti na sociálnu službu. Po doručení rozhodnutia a posudku odkázanosti žiadateľovi a vyznačení jeho právoplatnosti je potreb

 

 •  vyplniť tlačivo Žiadosť o zabezpečenie poskytovania  sociálnej služby  s originálnym podpisom žiadateľa, zákonného zástupcu, prípadne opatrovníka, ak je pozbavený spôsobilosti na právne úkony (v tomto prípade je potrebné priložit kópiu právoplatného rozskudku o pozbavení spôsobilosti na právne úkony)
 • priložiť právoplatné rozhodnutie  o stupni odkázanosti 
 • posudok odkázanosti (kópiu)

 

Žiadosť je potrebné doručiť do vybratého zriadenia sociálnych služieb (napr. DD a DSS Krupina) osobne, poštou, e-mailom. 

Najneskôr v deň uzatvorenia zmluvy o poskytovaní sociálnej služby je nevyhnutné doložiť ďalšie prílohy:

 

 • potvrdenie o príjme občana za predchádzajúci kalendárny mesiac pri pravidelnom príjme, alebo za kalendárny rok pri nepravidelnom príjme občana
 • vyhlásenie o majetku FO s overeným podpisom
 • potvrdenie o bezinfekčnosti, ktoré nesmie byť ataršie ako 3 dni pred nástupom do zariadenia sociálnych služieb 

 

Pokiaľ v zariadení nie je vhodné voľné miesto na umiestnenie žiadateľa, žiadosť bude zaradená do poradovníka žiadateľov o poskytnutie sociálnej služby, 

 

Poradovník čakateľov je dokument prvotnej evidencie o občanoch, ktorí majú podanú žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby osobitne pre ZpS a osobitne pre DSS.

Poradovníky čakateľov sú zverejnené na internetovej stránke  DD a DSS Krupina aj BBSK s vybranými údajmi:

1) Poradie čakateľa

2) Meno a priezvisko čakateľa

3) Obec alebo mesto trvalého pobytu

4)  Dátum zaradenia do poradovníka

  Poradovník čakateľov je priebežne aktualizovaný.

    

Ak sa v zariadení sociálnych služieb uvoľní pre daného občana vhodné miesto v časovej postupnosti, v akej bol občan do poradovníka zaradený, sociálny pracovník zariadenia vyzve čakateľa tf, osobne, alebo elektronicky na vyjadrenie sa k nástupu a uzatvoreniu zmluvy o poskytovaní sociálnej službymaximálne do 3 dní.

Vhodné miesto pre občana je také, ktoré zodpovedá špecifickým podmienkam vzhľadom k pohlaviu a zdravotnému stavu občana.

Odmietnutie nástupu do ZSS bez vážneho dôvodu, napr. hospitalizácia, nemoc potvrdená ošetrujúcim lekárom, má za následok vyradenie z poradovníka čakateľov.

V prípade umiestňovania manželov, ktorí trvajú na umiestnení spoločne, bude ich požiadavka akceptovaná v prípade voľných miest.

Mimo časového poradia je na uvoľnené miesto možné predvolať občana podľa § 8 ods. 6 zákona o sociálnych službách ak:

- je jeho život alebo zdravie vážne ohrozené

- ak nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb,

- ak skončil pobyt v zariadení v zmysle zákona o sociálnoprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele

Pri prijatí  do DD a DSS Krupina je nevyhnutné  priniesť:

 • zdravotný záznam
 • lieky
 • občiansky preukaz
 • preukaz poistenca
 • osobné ošatenie označené priezviskom
 • finančné prostriedky za zaplatenie prvej  úhrady za poskytované sociálne služby
 • preukaz ZŤP ak je jeho vlastníkom
 • rozhodnutie sociálnej poisťovne o určení osobitného príjemcu dôchodku - ak je vydané
 • potvrdenie o bezinfekčnosti, ktoré nesmie byť staršie ako 3 dni pred nástupom do ZSS

 

Po nástupe do zariadenia je potrebná spolupráca rodinných príslušníkov so zamestnancami DD a DSS, hlavne pri doprovodoch na zdravotné vyšetrenia umiestnených občanov

 Všetky tlačivá sú na stiahnutie dostupné na úvodnej  stránke