Poskytované služby

    V zmysle zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, v platnom znení je DD a DSS Krupina druhom sociálnej služby na riešenie nepriaznivej sociálnej situácie z dôvodu ťažkého zdravotného postihnutia, nepriaznivého zdravotného stavu alebo z dôvodu dovŕšenia dôchodkového veku, ktorým je poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre fyzické osoby, odkázaných na pomoc inej fyzickej osoby a pre  fyzické osoby, ktoré dovŕšili dôchodkový vek.

    Sociálne služby sa poskytujú formou celoročnej pobytovej služby pre druhy zariadenie pre seniorov a domov sociálnych služieb.

    Zariadenie pre seniorov- je pre fyzickú osobu, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej  fyzickej osoby a podľa prílohy 3) zákona č. 448/2008 Z.z. má vydaný posudok odkázanosti na stupeň č. 4, 5 alebo 6

    Domov sociálnych služieb- je pre plnoletú fyzickú osobu, ktorá je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti podľa príloha 3) zákona č. 448/2008 Z.z. je  5 alebo 6.

    Okremodborných činností- základné sociálne poradenstvo, pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, sociálna rehabilitácia, ošetrovateľská starostlivosť, pracovná terapia,obslužných činností, ktorými sú ubytovanie, stravovanie, upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva, vytvárame i podmienky pre vykonávanie nevyhnutnej základnej osobnej hygieny, na úschovu cenných vecí či záujmovú činnosť.

    Služby sú klientom poskytované na základe Zmluvy poskytovaní sociálnej služby uzatvorenej medzi poberateľom sociálnych  služieb a DD a DSS Krupina. Platby za tieto služby sú určené v zmysle VZN č. 20/2012 Banskobystrického samosprávneho kraja,

Základné sociálne poradenstvo- je poskytované riaditeľkou zariadenia, vedúcou sociálno-zdravotného úseku, prípadne sociálnymi pracovníčkami nielen klientom zariadenia ale i občanom mimo zariadenia.

Ošetrovateľská starostlivosť– ide o starostlivosť o každého poberateľa  sociálnych služieb v zariadení – poskytovanie zdravotnej starostlivosti v rozsahu ošetrovateľskej starostlivosti. V rámci zdravotnej starostlivosti, jedenkrát týždenne vykonáva návštevnú službu zmluvný lekár zariadenia. Odborné lekárske vyšetrenia zabezpečuje hlavná sestra zariadenia priamo v príslušných ambulanciách, alebo návštevou odborníka pri lôžku.